Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa W czym możemy pomóc?

Biuro Obsługi Klienta

 
 

Rewitalizacja terenu osiedla mieszkaniowego XXX-lecia

modernizacja budynków nr 2, 2a, 2b, 2c wraz z infrastrukturą przy ul. Grota Roweckiego w Chełmie

Przetarg na druk książeczek opłat na rok 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

 „Zarząd Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na druk personalizowanych książeczek opłat na rok 2020 w standardowym formacie OCR, 2 blankietowy druk wpłat na 1 stronie, bez kodu kreskowego. Książeczka powinna zawierać 12 blankietów wpłat na opłaty czynszowe na poszczególne miesiące, 1 okładkę zewnętrzną.
Ilość książeczek – około 8.360 sztuk personalizowanych (+/- 10%) - 3 rodzaje oraz 500 sztuk pustych.
Oferty należy składać w sekretariacie ChSM w Chełmie przy ul. Lwowskiej 51 pok. 209 do dnia 24.10.2019 r. do godz. 10.30.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzory blankietów i okładki dostępne są nieodpłatnie w sekretariacie spółdzielni oraz na stronie www.chsm.chelm.pl
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wzór okładki

Wzór dowodów wpłat

 

CHSM zatrudni pracownika na stanowisku konserwator-hydraulik-spawacz

Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie  ul. Lwowska 51, 22-100 Chełm
ZATRUDNI pracownika na stanowisko konserwator-hydraulik-spawacz
Wymagania:
- staż pracy na stanowisku konserwator-hydraulik min.5 lat
- aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń gazowych oraz instalacji centralnego ogrzewania
- uprawnienia w zakresie spawania gazowego
Oferty zawierające: podanie, CV oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje prosimy składać w sekretariacie ChSM w Chełmie ul. Lwowska 51, 22-100 Chełm.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacje tel. 82 564 38 69 Kierownik Grupy Konserwacyjnej.

Informacja dla kandydata do zatrudnienia dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji

Uwaga! Wyższe prowizje od wpłat!

Chełm, dnia 18.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.10.2019 r. n/w banki będą pobierały prowizję od wpłat gotówkowych dokonywanych na konto Spółdzielni w wysokości :
 PEKAO S.A. nr rachunku : 10 1240 2223 1111 0000 3577 8947 w wysokości 0,3 % od dokonanej wpłaty, nie mniej niż 3 zł.
 BGŻ BNP Paribas nr rachunku : 12 2030 0045 1110 0000 0011 1730  w wysokości 0,4 % od dokonanej wpłaty, nie mniej niż 5 zł.
 BANK Zachodni WBK S.A. nr rachunku :81 1500 1373 1213 7003 2836 0000  w wysokości 5 zł.
 PKO BP S.A. nr rachunku : 23 1020 1563 0000 5702 0011 4785  w wysokości 6 zł.

                                    Z poważaniem
                                    Zarząd  ChSM

UWAGA MIESZKAŃCY BANK PEKAO S.A. WPROWADZIŁ NOWE STAWKI PROWIZJI

Szanowni Państwo ! Informujemy, że od 1 września 2019 roku ulega zmianie wysokość prowizji od wpłat gotówkowych na rachunek Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie.

Prowizja będzie wynosiła 0,3% od dokonanej wpłaty, jednak nie mniej, niż 3 zł.

Z poważaniem

Zarząd CHSM w Chelmie

UWAGA ! To nie jest ogłoszenie ChSM! Spółdzielnia nie ma nic z tym wspólnego

Szanowni Państwo ! W ostatnim czasie takie ogłoszenia pojawiają się na klatkach schodowych bloków  Chełmskiej Spółdzielni Mieszjkaniowej!

Informujemy, że komunikat nie ma nic wspólnego ze Spółdzielnią, to tylko chwyt marketingowy firmy, aby zdobyć klienta!

Według  regulaminów Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Chełmie, wymiana drzwi i futryn mieszkań należy do lokatora, który przeprowadza ją na własny koszt.

Szanowni Państwo! Uważajcie przy zawieraniu umów i podpisywaniu zleceń. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z gospodarzami lub administracją osiedla na

którym mieszkacie.

 

Informacja z przebiegu Walnego Zgromadzenia CHSM w Chełmie w czerwcu 2019 roku

Walne Zgromadzenie CHSM odbyło się w 2019 r. w czterech częściach :
Część I - Osiedla „ Śródmieście” i „Słowackiego-Kolejowa” odbyło się w dniu 03-06-2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Wołyńskiej 1
Część II - Osiedla „ XXX-lecia”odbyło się dnia 04-06-2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Połanieckiej 10.
Część III - Osiedla  „im. T. Kościuszki” odbyło się dnia 05-06-2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Połanieckiej 10.
Część IV - Osiedla „Słoneczne i Gen. Wł. Sikorskiego” odbyło się dnia 06-06-2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Połanieckiej 10.W Walnym Zgromadzeniu CHSM udział wzięło 263 członków Spółdzielni. Ogółem pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia poddano 15 uchwał ujętych w porządku obrad.

1. Wszystkie poddane pod głosowanie uchwały dotyczące sprawozdawczości oraz absolutorium dla członków Zarządu CHSM i podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r. w wysokości: 154.537,07 zł. netto z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funduszem remontowym, zostały podjęte jednogłośnie.
2. Wniosek mieszkańców "Rozważyć możliwość rozbudowy parkingu na nieruchomości przy ul. Wolności 6 w miejscu istniejącego boiska sportowego” został odrzucony głosami za - 52 , przeciw – 96.

Podczas dyskusji poruszane były tematy związane z:
1.zakresem prac remontowych na poszczególnych osiedlach,
2. dociepleniem budynków,
3. infrastrukturą drogową
4. węzłami kompaktowymi,
5. zagospodarowaniem terenów zielonych,
6. oświetleniem LED z czujnikami ruchu ,
7. wymianą okien,
8. remontem dróg osiedlowych,
9. zaliczkami na zimną i ciepłą wodę.
10. wyborami do Rady Nadzorczej i jej funkcjonowaniem.

Wnioski zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu przez członków CHSM do realizacji przez Zarząd:
- Część I w dniu 03.06.2019 r. zgłoszono 1 wniosek :
1. Rozważyć możliwość montażu na dachach budynków CHSM paneli fotowoltaicznych w celu zmniejszenia kosztów prądu i ciepła.
- Część II w dniu 04.06.2019 r. zgłoszono 2 wnioski :
1. Rozważyć możliwość montażu oświetlenia LED z czujnikiem ruchu przed klatką schodową.                          
2. Rozważyć możliwość remontu drogi przy ul. Al. Żołnierzy I AWP 25-29 po zakończeniu zadania unijnego.
- Część III i IV  bez wniosków.
Wszystkie sprawy poruszane przez mieszkańców zostały zakwalifikowane do bieżącej realizacji przez Administracje i Zarząd CHSM.
Ważnym punktem porządku obrad Walnego Zgromadzenia były wybory do Rady Nadzorczej CHSM.
Kolegium Walnego Zgromadzenia Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie w dniu 11.06.2019 r. uwzględniając protokoły Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych z czterech części Walnego Zgromadzenia podjęło uchwałę w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w której stwierdziło, że Rada Nadzorcza Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie została wybrana na kadencję 2019-2022 w niżej podanym składzie – ilością głosów ogółem :

  1. Chrząstek Mirosława  - 170
  2. Derkacz-Kowalewska Magdalena  - 153
  3. Posturzyńska Monika  - 144
  4. Wolski Adam  - 141
  5. Auguściuk Janina  - 137
  6. Borowik Zofia - 137
  7.Czwaliński Łukasz  - 136
  8. Bielecki Sebastian  - 135
  9. Grel Alina  - 122
10. Matera Krzysztof  - 121
11. Piotrowski Ryszard  - 105

Zgodnie z § 50 ust. 1 Statutu CHSM w Chełmie (tj. z dnia 10.08.2018 r.) w dniu 11.06.2019 r. odbyło się Kolegium Walnego Zgromadzenia ChSM w  składzie : przewodniczący i sekretarze czterech części Walnego Zgromadzenia.
Kolegium na podstawie protokołów zebrań odbytych w dniach 3, 4, 5 i 6 czerwca 2019 r. :
1) autoryzowało treść podjętych uchwał na I , II , III i IV części Walnego Zgromadzenia Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie,
2) potwierdziło, że 14 uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu zostało podjętych, 1 uchwała dotycząca wniosku mieszkańców "Rozważyć możliwość rozbudowy parkingu na nieruchomości przy ul. Wolności 6 w miejscu istniejącego boiska sportowego” nie została podjęta.

Zarząd Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie  serdecznie dziękuje mieszkańcom za przybycie i aktywny udział w zebraniu.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

e-BOK

Biuro Obsługi Klienta